ŁÓDZKIE RATUJE ZABYTKI 2023

2023-07-28

Cieszymy się, że po raz kolejny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dofinansował prace związane z odbudową naszej świątyni. Dotacja przyznana została w ramach pierwszego konkursu ŁÓDZKIE RATUJE ZABYTKI 2023 ogłoszonego przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

28 lipca 2023 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego, na podstawie której parafia uzyskała dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania pn. "Odbudowa kościoła p.w. św. Doroty z wykorzystaniem zabytkowych pozostałości spalonej świątyni”. Prace prowadzone będą w okresie lipiec – listopad 2023 r.

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2022-07-20

16 listopada 2022 r. podpisana została umowa nr 14543/22/NFOZ/DOZ – ełm pomiędzy Parafią a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania "Mileszki, kościół pw. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela (XVIII w.): montaż instalacji przeciwpożarowej". Środki w wysokości 193 148,00 zł pochodzą z konkursu ogłoszonego w ramach programu Ochrona zabytków. Okres realizacji zadania: kwiecień-grudzień 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 772 591,14 zł.

Łódzkie ratuje zabytki

2022-07-12

7 lipca 2022 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego, na
podstawie której parafia uzyskała dotację w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania
pn. „Częściowy montaż pierwotnych ścian prezbiterium z belek drewnianych (II etap)” To już
trzecia dotacja pozyskana przez parafię z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego. Dofinansowanie udzielone zostało w ramach konkursu ogłoszonego przez
Województwo Łódzkie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Prace prowadzone
będę w okresie lipiec – grudzień 2022 r.

Stan na koniec 2021 roku

2021-12-27

Cudowne widoki

2021-10-07

Cieszy oko

2021-09-12

Posuwające się prace do przodu cieszą oko.

Niech się mury pną do góry.

2021-07-25

Z niecierpiwością czekamy na przyjazd do Łodzi.

Rodzi się nowy Dom Pański.

2021-07-05

Dzięki uprzejmości naszego wykonawcy mamy zdjęcia z przygotowania elementów, z których powstanie nasz nowy kościół. Czekamy a póki co... MODLITWA MODLITWA MODLITWA!!!

Zawalenie bocznej kruchty

2021-05-30

7. Niestety, zgodnie z obawami, nastąpiło częściowe zawalenie bocznej kruchty, którą musimy teraz odtworzyć, co oczywiście generuje dodatkowe koszty.

Brak zgody Konserwatora

2021-05-23

Konserwator nie wydał nam jednak zgody na przebudowę bocznej krypty kościoła. Trzeba więc będzie wzmacniać odcinkami jej fundamenty, jak i mocno naruszone przy pożarze ściany. W zakończonym tygodniu zalane już zostały fundamenty nowego kościoła, posuwamy się więc powoli do przodu.

Kolejna wizyta konserwatora...

2021-05-09

W czwartek mieliśmy kolejną wizytę z Urzędu Konserwatora Zabytków. Uzgodnienia dotyczyły tzw. bocznej kruchty kościoła, która jest w fatalnym stanie a ma pozostać po odbudowie oraz zachowania części dawnych fundamentów jako „świadka historii”. Ostateczna decyzja zapadnie we wtorek. Mamy nadzieję, że zostaną przyjęte rozwiązania zaproponowane zarówno przez projektanta, jak i wykonawcę.

Serdecznie dziękuję za zapewnienia o modlitwie w intencji odbudowy kościoła i za składane zarówno na ten cel, jak i bieżące funkcjonowanie parafii ofiary. W tym tygodniu w wysokości 330zł (w tym 100zł spoza parafii). Serdeczne Bóg zapłać.

Malutkimi kroczkami do przodu...

2021-05-02

W minionym tygodniu zakończone zostały prace archeologiczne, które zaowocowały odkryciem ponad 50 jam grobowych (jedna z zachowanych trumien, znajdująca się pod prezbiterium datowana była na rok 1807). Szczątki pozostaną na swoich miejscach, nie będzie potrzeby przenoszenia ich gdzie indziej. Trwają w tej chwili analizy antropologiczne wybranych szczątek. Znaleziono także ponad 100 starych monet (najstarsza z połowy XVIIw.). Otrzymaliśmy zgodę na prowadzenie dalszych prac budowlanych pod nadzorem archeologów. W czwartek spodziewana jest też kontrola z Urzędu Konserwatora.

Serdecznie dziękuję za zapewnienia o modlitwie w intencji odbudowy kościoła i za składane zarówno na ten cel, jak i bieżące funkcjonowanie parafii ofiary. W tym tygodniu w wysokości 420zł (w tym 200zł spoza parafii). Serdeczne Bóg zapłać.

Po przerwie zimowej prace budowlane rozpoczęte

2021-04-25

Prace bardzo powoli posuwają się do przodu. Jest to związane z odkryciem wielu pochówków, a co za tym idzie częściowo zachowanych szczątek ludzkich (znaleziono też wiele monet oraz drobnych dewocjonaliów). Pociąga to za sobą konieczność przeprowadzania dodatkowych badań antropologicznych. W tym tygodniu będą kontynuowane przez archeologów prace wykopaliskowe a w miejscach, gdzie będzie to już możliwe będą prowadzone przygotowania do wylewania fundamentów.

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE PROJEKTU

2019-05-17

W miniony piątek (17 maja 2019) podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu nowego kościoła. Teraz będziemy oczekiwać na jego wykonanie. Termin ostateczny został wyznaczony do końca listopada, potem będzie musiał zostać zatwierdzony przez Urząd Ochrony Zabytków. Nie zapominajmy w modlitwie o wszystkich, którzy będą ten projekt opracowywać i o tych, do których potem będzie należało podjęcie decyzji.

napisali o nas

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury

Miło mi poinformować, iż w dniu 7 października 2020 r. podpisana została umowa
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr 02872/20/DOZ – ełm) dotycząca realizacji prac rozbiórkowych i zabezpieczających pozostałości spalonego kościoła w celu ich ponownego wykorzystania. Wartość dofinasowania wynosi 85 000,00 zł.
Prace, które realizowane będą ostatnim kwartale 2020 r., finansowane są w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „OCHRONA ZABYTKÓW”.

Dofinansowanie

27 sierpnia 2020 r. sformalizowane zostało dofinansowanie przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie związane z pozostałościami spalonego kościoła. Dzięki podpisaniu umowy nr 23/Z/20 nasza parafia pozyskała 75 000,00 zł. Prace, które prowadzone będą w okresie wrzesień - listopad 2020 r., finansowane są z budżetu Województwa Łódzkiego.

Dofinansowanie od Województwa

3.07.2020 nasza wspólnota dostała od Województwa Łódzkiego dotację w wysokości 75000 złotych.


Wstępny projekt kościoła

Prezentujemy najnowsze wersje projektów naszej świątyni: wizualizację, rzuty, elewacje, przekroje i układ bali w wieńcu. Oczekujemy na ostateczne zatwierdzenie projektu przez Urząd Ochrony Zabytków.

Aktualności z budowy

W tym miejscu będziemy na bieżąco informować o postępach w procesie rozbiórki zgliszcz, jakie pozostały po pożarze kościoła i odbudowy nowej świątyni. Każdego, kto poczuje w sercu takie pragnienie prosimy o modlitwę w intencji odbudowy i ludzi, którzy przy niej nam już pomagają i pomagać będą w przyszłości.

Jeśli możecie wesprzeć nas także ofiarą materialną, to wpłaty można dokonać na konto naszej parafii: 13 1020 3352 0000 1102 0078 0361 lub konto Kurii Metropolitalnej Łódzkiej: 22 1240 3028 1111 0000 2824 0033 wpisując jako tytuł wpłaty "Dar na kościół w Mileszkach".

Msza św. w intencji Ofiarodawców odprawiana jest w I niedzielę każdego miesiąca o godz. 20

ZEBRANIE KOMITETU ODBUDOWY

21 lutego miało miejce Zebranie Komitetu Odbudowy Kościoła w Mileszkach. Zebrani przeanalizowali treść pisma, w którym Generalny Konserwator Zabytków dokonuje częściowego wykreślenia zgliszcz z Rejestru Zabytków. Ponadto zapoznali się z "Harmonogramem Zadań", który przygotował P. Wojciech Szygendowski:

HARMONOGRAM ZADAŃ – KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. DOROTY W MILESZKACH

1. Wniosek do WKZ o demontaż szalunku z części prezbiterialnej z krótkim opisem czynności (koordynator) + wskazanie kierownika prac i robót oraz inspektora nadzoru. Przy okazji można by zaakceptować u WKZ powyższy harmonogram.

2. Opracowanie projektu rozbiórki spalonych elementów z części kościoła wykreślonej z rejestru zabytków (konstruktor).

3. Wniosek do WZK o rozbiórkę spalonych elementów z części kościoła wykreślonej z rejestru zabytków w oparciu o projekt rozbiórki (koordynator) + wskazanie kierownika prac i robót oraz inspektora nadzoru (?) - można to złożyć razem z wnioskiem 1.

4. Wniosek do WZK o badania archeologiczne (w formie nadzorów) podczas wykonywania prac rozbiórkowych w części kościoła wykreślonego z rejestru zabytków"!

5. Demontaż szalunku z części prezbiterialnej ze składowaniem (firma wykonawcza). Te same zabiegi (wykonywane poza procedurą konserwatorską) będą dotyczyły szalunku wieży. Należy zastanowić się nad miejscem i zabezpieczeniem elementów na czas ich składowania.

6. Rozbiórka spalonych elementów z części kościoła wykreślonej z rejestru zabytków (firma wykonawcza, archeolog).

7. Wykonanie inwentaryzacji (szkicu inwentaryzacyjnego) układu belek wieńca na poszczególnych ścianach (architekt).

8. Waloryzacja (określenie stopnia zniszczenia i przydatności - wartościowanie) elementów wieńca (konstruktor, mykolog, architekt, konserwator).

9. Opracowanie projektu odbudowy kościoła wraz z programem prac uwzględniającego wykorzystanie belek wieńca części prezbiterialnej (architekt, konstruktor, branżyści, konserwator drewna?).

10. Wniosek do WKZ o wydanie decyzji na prowadzenie prac konserwatorskich (restauratorskich) w zabytku i otoczeniu (koordynator) + wskazanie kierownika prac i robót oraz inspektora nadzoru.

11. Wniosek do WZK o badania archeologiczne (w formie nadzorów) podczas wykonywania prac konserwatorskich i robót budowlanych przy konserwacji starej i budowie nowej części kościoła (koordynator / archeolog).

12. Uzyskanie w Urzędzie Miasta pozwolenia na budowę obejmującego konserwację części prezbiterialnej i wzniesienie nowej części kościoła (koordynator / architekt).

13. Demontaż elementów wieńca ścian prezbiterium i przeprowadzenie zabiegów zabezpieczających + składowanie. Te same zabiegi (poza procedurą konserwatorską) będą dotyczyły elementów wieży wytypowanych do zachowania (firma wykonawcza, archeolog).

14. Budowa kościoła wg zatwierdzonego projektu. Do Kurii / Parafii należy wskazanie firmy wykonawczej (kierownik musi posiadać uprawnienia konserwatorskie) i inspektora nadzoru (również posiadającego uprawnienia konserwatorskie).